تجدیدنظر خواسته نسبت به دادنامه 441 مورخ94/5/31 شعبه 27 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی ف . آ به طرفیت ف و ک   با وکالت خانم الهام آریان کیان نسبت به دادنامه 441- 94/5/31 که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره 700067 – 94/1/31 شعبه 27 دادگاه عمومی تهران صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض وارد نیست و جهات درخواست تجدید نظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصل و موازین قانونی صادر شده خدشه و خللی بر آن وارد نیست چرا که در این مرحله از دادرسی تجدید نظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه نخستین را تائید می نماید این رای قطعی است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب