خواسته مطالبه طلب
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای کامران آریایی مند با وکالت خانم الهام آریان کیان به طرفیت آقای علی جلیلی به مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال وجوه چهار فقره چک به شماره های 455887-87/11/30 و 455888-87/12/20 و 455889-88/2/20 و 4555890 – 87/9/30 و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده مطالبه خواهان مستندات ابزاری و اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارائه نداده که ضمیمه پرونده باشد مالا دفاعی معمول نداشته و ودعوی خواهان مصون از تعرض و خدشه مانده است با استناد به موتد 310 و 313 قانون تجارت و 515 . 519 . 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت وجوه چک ها و 10098000 و حق الوکاله وکلا مطابق تعرفه رسمی بابت خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تادیه با محاسبه مجری حکم صادر می گردد رای صادره غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب