خواسته قرار اعتراض
رای دادگاه
در خصوص اعتراض خانم الهام آریان کیان به وکالت از جانب آقای ک  نسبت به قرار های موقوفی و منع تعقیب شماره 9509972133500168 صادره از شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت درباره آقای م  ش  دایر بر توهین و عوام فریبی و سیاه نمایی دادگاه با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد از سوی دلیل و مدرک موجه مو مدللی که موجبات نقض قرار معترض عنه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نگردید و از طرفی قرار های موصوف نیز مطابق موازین قانونی و با رعایت مقررات فوق ضمن رد اعتراض معترض قرار مارالذکر را تائید و ابرام مینماید رای دادگاه در راستای ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی میباشد.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب