خواسته قرار اعتراض
رای دادگاه
در خصوص اعتراض خانم الهام آریان کیان به وکالت از جانب آقای ک  نسبت به قرار های موقوفی و منع تعقیب شماره 9509972133500168 صادره از شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت درباره آقای م  ش  دایر بر توهین و عوام فریبی و سیاه نمایی دادگاه با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد ....


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب