2 اداره ثبت اسناد و املاک کن
3 شهرداری تهران
خواسته ها 1 استرداد سند 2 مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3 مطالبه خسارت 4 مطالبه خسارت دادرسی
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای فرهاد مافی با وکالت خانم الهام آریان کیان بطرفیت 1 شهرداری منطقه 5 2 شهرداری تهران 3 اداره ثبت اسناد و املاک کن بخواسته الزام خواندگان ردیف اول و دوم به پرداخت بهای میزان سه دانگ و نیم از پلاک های ثبتی 3345 و 3346 و 3348 و 4260 فرعی از 2395 الی بخش 10 تهران کن وفق نظریه کارشناس رسمس دادگستری الزام خوانده ردیف سوم به ارائه اصول اسناد و دفاتر مالکیت متعلق به پلاک های ثبتی موضوع خواسته مقوم به 201/000/000 ریال مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه وکیل خواهان بشرح لایحه وارده بشماره 273-95/2/5 تقاضای استرداد دادخواست تقدیمی را نموده است لذا دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب