خوانده خانم ع ن خواسته ها 1 مطالبه خسارت تاخیر تادیه
2 مطالبه خسارت دادرسی
3 مطالبه اجرت المثل اموال
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م با وکالت خانم الهام آریان کیان بطرفیت خانم ع به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال ایام تصرف از مورخ90/6/12 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و اینکه اوراقی که وکیل خواهان ضم دادخواست خود نموده و  از طرفی خوانده علیرغم ابلاغ قانونی مورخ 94/5/1 در جلسه مورخ 94/6/22 حاضر نشده و متعاقب آن از نامبرده خواسته شده تا اصول مستندات خود را ارائه نماید لذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 750000000 ریال درحق خواهان را صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب