خوانده خانم ع ن خواسته ها 1 مطالبه خسارت تاخیر تادیه
2 مطالبه خسارت دادرسی
3 مطالبه اجرت المثل اموال
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای فرهاد مافی با وکالت خانم الهام آریان کیان بطرفیت خانم عظمت ناجی به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال ایام تصرف از مورخ90/6/12 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و اینکه اوراقی که وکیل خواهان ضم دادخواست خود نموده ناخوانا بوده و برای این دادگاه قابل استفاده نبوده از طرفی مشارالیه علیرغم ابلاغ قانونی مورخ 94/5/1 در جلسه مورخ 94/6/22 حاضر نشده و متعاقب آن از نامبرده خواسته شده تا اصول مستندات خود را ارائه نماید که علیرغم ابلاغ قانونی مورخ 94/6/30 مشارالیه اقدامی ننموده لذا با وحدت ملاک از ماده 95 قانون مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب