طرف شکایت شهرداری کمیسیون ماده 77 محلات
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای قطعی شماره 525193/2/01-93/12/2 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها
رای دادگاه
در خصوص شکایت شاکی نسبت به رای شماره 1251/01/2/93 مورخ1393/12/2  کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه شهرداری و نظریه کارشناس مورد استناد کمیسیون مربوطه و شهرداری نظر به اینکه طبق نظر به اینکه طبق نظر کارشناسی که در پرونده ملاحظه گردید از 31 اصله درخت برش شده 3/1 آنها خشک بوده اند و تعدادی کهنسال یا مریض بوده اند و بریدن درختها در راستای حفظ و نگهداری باغ بوده است و خوانده قصد از بین بردن باغ را نداشته است لذا با توجه به جمیع جهات قانونی شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و رسیدگی مجدد کمیسیون مذکور با رعایت نظریه کارشناس صادر و اعلام میگردد رای صادره طبق ماده 65 قانون مرقوم ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد .

 


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب