1. مطالبه وجه چک
2.خسارت دادرسی
3.مطالبه تاخیر تادیه
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی داود حسینی اسدی با وکالت خانم الهام آریان کیان بطرفیت هاشم موافق بخواسته مطالبه وجه نه فقره چک به شماره های 890102 لغایت 890110 عهده بانک ملی شعبه خیابان امامت از تاریخ های سر رسید1392/4/10  لغایت 1392/12/10 جمعا به مبلغ 896/400/000 ریال با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله توجها به وجود لاشه چکها و گواهی ها ی عدم پرداخت بانک محال علیه در اختیار وکیل خواهان و عدم ایراد و اعتراضی از جانب خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه که جملگی ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته بابت اصل طلب و هزینه دادرسی و حق الوکاله با احتساب تاخیر تادیه از زمان سر رسید لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر می نماید و خواهان مکلف است مازاد هزینه دادرسی را در صندوق دادگستری و قبل از اجرای حکم تودیع نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب