رائ دادگاه
در خصوص دعوی آقای فرهاد مافی با وکالت خانم الهام آریان کیان بطرفیت آقای هادی ضیایئان به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/96 ریال بابت اجاره بهائ یک دستگاه آبارتمان از تاریخ 90/10/15 با احتساب خسارت تاخیر تادیه به ازای هر روز 2/000/000 ریال از تاریخ 90/10/15 لغایت 91/6/26 با احتساب دادرسی جمعا به مبلغ 146/100/000 ریال مخلص پرونده اینکه قرارداد اجاره به شماره 31160 مورخ 89/10/15 ما بین اصحاب دعوا منعقد و تاریخ انقضای عقد اجاره تاریخ 90/10/15 بوده و اجاره ماهیانه هر مبلغ هشت میلیون ربال تعیین شده است و به موجب بند 14 از ماده 6 قرارداد مقرر شده در صورت عدم تخلیه از سوی مستاجر مشارالیه مکلف به پرداخت روزانه مبلغ دو میلیون ریال به عنوان اجرت المثل می باشد و نهایتا مستاحر در تاریخ 26/6/91 نسبت به تخلیه اقدام نموده است بنا بر مراتب مرقوم وکلائ خواهان تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است خوانده دفاعیات موثری در رد دعوی خواهان یا اسقاط تعهدات خود اقامه و ابراز ننموده است اینکه دادگاه با احراز مالکیت خوهان وجود رابطه استیجاری حسب مستندات دادخواست و یا احراز صحت دعوی خواهان مستندا به مواد 194 و 198 و 502 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت96/000/000  ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 90/10/15 و پرداخت مبلغ روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 16/10/90 تا تاریخ 26/6/91 بابت اجرت المثل ایام تصرف و پرداخت مبلغ3/021/000  ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/3/28 تا زمان وصول بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر اعلام می دارد رای صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر دادگاه استان تهران می باشد.
فضلی – ریئس شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب