موضوع: جعل امضاي رئيس قوه قضائيه
دلايل:
رياست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار مي رساند مشتکي عنه با ارائه نامه اي جعلي از رئيس قوه قضائيه خود را نماينده قوه قضائيه معرفي نموده و تعداد 200 تخته فرش از شرکت اينجانب خريداري نموده و تابحال ريالي بابت ثمن فرشها نپرداخته درحاليکه متوجه شده ام که چنين شخصي نماينده قوه قضائيه نبوده است و معرفي نامه نامبرده نيز جعلي بوده است.
لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 524 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشاراليه دارم.

 

 

 


                                                                                           با تجديد احترام


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب