موضوع: سوگند دروغ
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب دعوایی به خواسته استرداد دو دستگاه تلویزیون سامسونگ بطرفیت مشتکی عنه اقامه دعوا نمودم با توجه به اینکه اینجانب قرارداد امانت دو دستگاه مذکور را گم کرده بودم دلیل خود را در دادخواست تقدیمی اتیان سوگند خوانده قرار دهد که دادگاه با صدور قرار تیان سوگند، در جلسه موعود مشتکی عنه سوگند یاد کرد که هرگز اینجانب نزد وی دو دستگاه تلویزیون امانت نگذاشته ام که با توجه به قرارداد امانت درحال حاضر یافت شده است مشتکی عنه سوگند دروغ در محضر دادگاه یاد نموده است.
لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 649  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 


با تجدید احترام                                                                                                                                 


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب