موضوع:  دخالت در مال توقیف شده
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب به موجب قرار تأمین صادره از شعبه ........ دادگاه عمومی ............. اقدام به توقیف یکدستگاه خودرو مشتکی عنه نمودم که متأسفانه بعد از توقیف، مشارالیه اقدام به فروش مال توقیف شده به شخص ثالث می نماید.


 لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 663  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 

 

با تجدید احترام                                                                                    


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب