موضوع:  ورشکستگی به تقصیر
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار عالی می رساند مشتکی عنه که تاجر می باشد مبلغ .......... ریال به اینجانب بدهکار میباشد و چند روز قبل نیز به موجب دادنامۀ شماره ......... مورخ .............. شعبه ............... دادگاه عمومی..............  حکم ورشکستگی نامبرده از نوع ورشکستگی به تقصیر صادر شده است.


 لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 671  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 

 

با تجدید احترام                                                            


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب