موضوع:  ورشکستگی به تقلب
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار عالی می رساند مشتکی عنه که تاجر می باشد مبلغ ......... ریال به اینجانب بدهکار بوده که ورشکستگی آن را از دادگاه عمومی نموده ام که شعبه ............ دادگاه عمومی ............... به موجب دادنامۀ شماره ......... مورخ .............. حکم ورشکستگی مشتکی عنه را صادر نموده و ورشکستگی مشارالیه را به تقلب اعلام نموده است.


 لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 670  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 

 

با تجدید احترام                                                                        


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب