موضوع:  تصرف عدواني
دلايل:
رياست محترم دادسراي
 احتراماً به استحضار عالي مي رساند اينجانب مالک و متصرف يک قطعه زمين زراعي داراي پلاک ثبتي .......... واقع در ............. مي باشم که در روز گذشته مشتکي عنه بدون اخذ اجازه از اينجانب آن را عدواناً تصرف نموده است.


 لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 690  قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم. ضمناً با استناد به تبصره 1 ماده مذکور درخواست متوقف ماندن عمليات متجاوز را دارم.

 

 

 

با تجديد احترام                                                                                


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب