موضوع: انتقال مال غیر
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنه  که همسایه اینجانب به موجب بیع نامه مورخ ............ یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ............ واقع در ................................. را از مشتکی عنه خریداری نمودم حالکیه متوجه شدم که نامبرده زمین موصوف را دوباره به شخص ثالث فروخته است.


لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 1  قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر مشتکی عنه را دارم.

 

 


با تجدید احترام                                                                                 


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب