موضوع: کلاهبرداری
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
احتراماً به استحضار می رساند در تاریخ ................. به موجب دادنامه شماره................ مورخ .................. دادگاه انقلاب ............... حکم بر اعدام فرزند اینجانب به اتهام خرید و فروش مواد مخدر صادر شده بود که با مراجعه به مشتکی عنه نامبرده خود را دارای اختیارات وسیعی در قوه قضائیه معرفی نمود و با دریافت مبلغ 200.000.000 ریال از اینجانب وعدۀ نقض رأی اعدام را به اینجانب داد حالیه رای اعدام تأیید گردیده و متوجه شده ام که مشتکی عنه شخص کلاهبرداری می باشد.


لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 1  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67  تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه را دارم.

 

 


با تجدید احترام                                                                               


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب